Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 2014 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:
Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"», (код ЄДРПОУ: 00152307)
Місцезнаходження товариства згідно з його статутом: 39609, Україна, м.Кременчук Полтавської області, вул.Свіштовська, 3

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України») як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» (далі – ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"», Товариство), код ЄДРПОУ: 00152307, повідомляє Вас, що 14 жовтня 2014 року о 13.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» за адресою місцезнаходження Товариства: 39609, Україна, м.Кременчук Полтавської області, вул.Свіштовська, 3 (корпус 1, к.107).

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1.  Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2.  Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради.

6. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради.

7. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

8. Обрання членів Ревізійної комісії.

9. Обрання голови Ревізійної комісії.

10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії  Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 14 жовтня 2014 року з 10год.00хв. до 12год.45хв. за адресою проведення зборів: 39609, Україна, м.Кременчук Полтавської області, вул.Свіштовська, 3 (корпус 1, к.107).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 08 жовтня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з  вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Акціонери ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"», шляхом ознайомлення з ними за адресою ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"»: м.Кременчук, вул.Свіштовська, 3, офіс ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"», кім.324, Управління з корпоративних прав та акціонерного капіталу, у робочі дні, у робочій час, відповідальна особа — Лещенко І.П., начальник управління з корпоративних прав та акціонерного капіталу, тел. (0536) 768295, 761975, 768152 та за адресою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»: м.Київ., вул.Б.Хмельницького, буд.6, кім.407, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., відповідальна особа – Загнітко П.М., директор Департаменту майнових та корпоративних відносин Компанії, тел. (044) 5863354.

В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» ознайомитись з документами можливо у місці проведення позачергових загальних зборів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» з 10 год.00 хв. до 12 год.45 хв.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"», акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім’я Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за один робочий день до дати ознайомлення. Адреса для заяви: м.Київ., вул.Б.Хмельницького, буд.6, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» опубліковано 08.09.2014р. в № 169 (1922) офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».