Екологія

ЭКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"»

Экология

Наш девіз: від екології виробництва ─ до екології палив.

Основна ціль: модернізація і розвиток сучасних систем нафтопереробки, зниження викидів в навколишнє середовище, утилізація відходів виробництва.

Основні принципи:

 • впровадження та підтримання ефективної системи екологічного менеджменту, ос-Нова на вимогах стандарту ДСТУ ISO 14001;
 • пріоритет екологічної безпеки як складової частини національної безпеки;
 • виконання вимог українського законодавства про охорону навколишнього середовища;
 • відстеження і аналіз природоохоронних заходів і своєчасного реагування на їх зміну;
 • прийняття управлінських та інвестиційних рішень на основі багатоваріантно-сти сценаріїв розвитку з урахуванням екологічних пріоритетів;
 • проведення науково обґрунтованої екологічної політики та розвиток наукових ис-ліджень в області охорони навколишнього середовища;
 • пріоритет впровадженням найкращих існуючих технологій;
 • співпраця з іншими підприємствами і інститутами, які працюють в галузі використання екологічно чистих і енергетично ефективних технологій;
 • сприяння проведенню досліджень впливу підприємства на навколишнє середовище;
 • регулярне здійснення аналізу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;
 • облік результатів такого аналізу при прийнятті ділових рішень з метою уменьше-ня негативних впливів на навколишнє середовище;
 • збереження і створення нових зелених насаджень;
 • здійснення заходів щодо поліпшення системи очищення стічних вод;
 • підвищення обізнаності персоналу підприємства в галузі охорони навколишнього-щей середовища і забезпечення належного рівня розуміння важливості екологічних аспектів;
 • досягнення високого рівня знань працівників підприємства в області ликвида-ції аварійних ситуацій і з інших питань захисту навколишнього середовища шляхом періодичних перевірок.

ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, вважає охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності.

Моніторинг навколишнього середовища здійснюється за трьома напрямками:

2. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Охорона атмосферного повітря

Скорочення шкідливих викидів в атмосферу - один із пріоритетних напрямків діяльності підприємства в сфері екології. Контроль за станом атмосфери в ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» проводиться власної атестованою лабораторією:

Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань" № 021-20 КФ від 20.11.2020 р .. Дійсне до 19.11.2023 року.

На підприємстві діє багаторічна практика моніторингу забруднення атмосферного повітря за встановленими еталонним точкам санітарно-захисної зони (СЗЗ), а також на межі СЗЗ підприємства і в житловій зоні м.Кременчука. Аналіз стану атмосферного повітря проводиться щомісяця в 6 точках, по 5 інгредієнтам, з урахуванням напрямку вітру в бік житлової зони, точки Т-10 і Т-11 контролюються в один і той же день послідовно для контролю змін концентрацій забруднюючих речовин в міру віддалення від підприємства.

Інформація містить:

Результати вимірювань фактичних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по сірководню, фенолу, ксилолу, толуолу, вуглеводнів ( мапа )

При отриманні від Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря м Кременчука (ЛСЗА) Консультації про очікувані короткочасних метеоумовах високого забруднення атмосферного повітря (Консультація) або Штормового попередження I ступеня (ШП) у зв'язку з настанням метеорологічних умов високого забруднення атмосферного повітря, проводиться контроль викидів на межі санітарно - захисної зони, в житловій зоні м.Кременчука та прилеглих сіл, згідно з графіком, з урахуванням напрямку вітру. ( ШП 2019, ШП 2020, ШП 2021 ) та ( КОНСУЛЬТАЦІЯ 2021 ).

Даний моніторинг дозволяє в повній мірі інформувати громадськість про якість атмосферного повітря в зоні впливу ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"».

2. ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» має найвищий в галузі показник водообігу 99,7-99,8% (практично замкнутий цикл) і є єдиним НПЗ на пострадянському просторі, який працює без скидання стічних вод в природні водойми. Таким чином, з моменту введення в експлуатацію об'єктів Кременчуцького НПЗ (з 1966р), нафтопереробний завод не скинув жодного кубометра стічних вод в басейни річок Псел і Дніпро, що в свою чергу дозволило уникнути забруднень природних водойм.

Регулярні дослідження, що проводяться НДУ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ» МІНІСТЕРСТВА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (УкрНДІЕП, м. Харків) по свердловинах навколо об’єктів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"», підтверджують зниження забрудненості підземних вод і відповідно правильність прогнозу фахівців по завершенню самоочищення підземних горизонтів, в 2003-2007 роках.

Результати забруднення води

У зв'язку з формуванням ореолів забруднення ґрунтів і підземних вод нафтопродуктами в районі розташування об'єктів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» починаючи з 1988 р і по теперішній час, проводяться систематичні науково-дослідні роботи з екологічної оцінки впливу підприємства на підземні і взаємопов'язані з ними поверхневі води. Роботи проводяться у співпраці з Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (м.Харків) на підставі лабораторних досліджень мережі спостережних свердловин ( мапа ).

Метою робіт є ведення спеціалізованого моніторингу з оцінкою зміни стану забруднення підземних вод і тим самим - оцінку ефективності природоохоронних заходів, реалізованих на ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"».

  В якості основних об'єктів вивчення розглядалися:

 • територія безпосереднього проммайданчика ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"», де основними джерелами забруднення є технологічні установки, резервуари готової продукції, продуктопроводи і комунікації, очисні споруди та шламонакопичувачі;

 • район впливу проммайданчика (зона трансформації), що включає територію забруднення підземних і поверхневих вод в результаті міграції нафтопродуктів від проммайданчика (осередок забруднення) до зони дренування (р. Псел);

 • район розташування ставка-випарника, фільтраційні втрати з якого впливали на якість підземних вод.

В результаті реалізації основних водоохоронних заходів (1994-2005 рр.), Екологічна ситуація в регіоні почала поступово змінюватися в бік не тільки зниження інтенсивності забруднення підземних вод і локалізації ореолів забруднення, але і відновлення якості підземних вод на значних площах, що підтверджується результатами досліджень, які наведені в таблиці.

Досягнення нульового впливу об'єктів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» на навколишнє середовище і доведення залишкових концентрацій забруднюючих речовин в підземних водах до «відсутності» досягнуто завдяки ряду проведених заходів, а саме:

 • Впровадження замкнутої системи протипожежного водопостачання та безстічної системи водокористування.

 • Припинено використання свіжої технічної води.

 • Будівництва протифільтраційної завіси навколо ставків очисних споруд, зі свердловинами-пастками для відкачування нафтопродукту.

 • Створення системи інженерного захисту всієї промислової площадки з роздільним відкачуванням нафтопродукту і забруднених вод.

 • Введення в експлуатацію установки ректифікації сульфідвмісних конденсатів.

 • Впровадження у виробничий цикл по очищенню стічних вод "Модульної установки очищення сульфідно-лужних стоків (СЛС)", яка призначена для очищення від сульфідів і фенолів.

 • Введення в експлуатацію закритих очисних споруд.

 • Очищення стічних вод від органічних сполук на біологічних очисних спорудах.

За результатами багаторічних лабораторних досліджень, які щоквартально проводить УкрНДІЕП (м.Харків), негативного впливу на р. Псел ставком-випарником не встановлено.

Таблиця. Хімічний склад води з р.Псьол в місці впливу ставка-випарника ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"».

В колодязях с. Крамаренки та с. Бондарі вода по вмісту нафтопродуктів, фенолів та за вмістом біогенних речовин (NH4, NO2 і NO3) знаходиться в задовільному стані. За величиною мінералізації вода не відповідає нормативним вимогам СанПіН 2.2.4-171-10. Висока мінералізація води в колодязях може бути за рахунок надходження мінералізованих вод нижчих горизонтів (бучак, тріас).

Ставок-випарник знаходиться в зоні природного аномально високого вмісту солі в підземних водах. В існуючому раніше на місці ставка-випарника озері Вільне, мінералізація досягала 13-18,8 г/дм3.

Таблиця. Вміст розчинних нафтопродуктів та фенолів в колодязях с.с.Бондарі, Крамаренки за 2019- 2020 р.р.

ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» продовжує фінансування завезення питної води селам Новогалещинської та Омельницької територіальних громад на що в 2020 р. було витрачено 720 тис. грн.

На проммайданчику ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» існує система інженерного захисту від проникнення нафтопродукту в ґрунтові води за територію підприємства (понад 45 свердловин, які відкачують нафтопродукт). Слід зазначити екологічність впровадженого методу. Вилучений нафтопродукт направляється на переробку з вмістом вологи не більше 1%. Вода також не змішується з нафтопродуктом, вміст останнього в воді знаходиться на рівні менше 0,1-0,3 мг/л. Система працює цілодобово і цілорічно. Це єдина в своєму роді система, запроваджена в Україні. Її робота на постійній основі контролюється розвиненою мережею спостережних пунктів моніторингу, за результатами яких проводяться наукові дослідження із створенням математичної моделі щодо прогнозу розповсюдження забруднення. Роботи виконуються УМЦ «Гідротон ЛТД» (м.Харків). Результати досліджень контролюються і аналізуються Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем. Розроблена і впроваджена методологія санації території є істотним внеском в реалізацію Програми оздоровлення басейну Дніпра та Північного Причорномор'я.

Виходячи з результатів досліджень можна констатувати, що екологічна ситуація в зоні впливу об'єктів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» відрізняється від попередніх років відсутністю раніше існуючої області забруднення підземних вод, а також зниженням інтенсивності (до відсутності) на окремих окремих районах.

3. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Система управління виробничими відходами в ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» дозволяє оптимізувати потоки руху відходів, знизити екологічні наслідки та економічні витрати їх утворення.

Підприємство бере участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відходами спрямованої на мінімізацію відходів, раціональне використання і екологічно безпечне розміщення відходів, прагне до максимально можливого використання відходів з метою зниження впливу на об'єкти навколишнього середовища.

Промислові та побутові відходи, що утворюються при переробці нафти і нафтопродуктів, підлягають утилізації або захоронення відповідно до розроблених на підприємстві діючих загальнозаводських інструкцій в галузі поводження з відходами виробництва.

Підприємством експлуатується спеціалізований полігон, який відповідає екологічним нормам, для захоронення промислових відходів III та IV класів небезпеки, що утворюються в виробничих процесах ПАТ: відпрацьовані каталізатори, цеоліти, нафтошлами, відходи, що містять нафтопродукти.

карта

Унікальність полігону полягає в тому, що в його конструкції передбачені надійні донні і бортові асфальтобетонні з бітумним покриттям протифільтраційні ек-рани, що виключають ймовірність біологічного і хімічного забруднення прилеглих територій, ґрунтових вод, і забезпечують збір фільтрату для подальшого його очищення на очисних спорудах підприємства.

Із залученням іноземних інвестицій спрацьована технологія, придбано об-ладнання та з червня 1997 року працює повна схема з переробки будь-яких наф-товмісних відходів.

Потенційно непридатні небезпечні відходи, такі як відпрацьовані ртутні лампи і акумуляторні батареї, передаються на утилізацію споживачеві згідно укладених договорів.

В результаті господарської діяльності на підприємстві утворюються побутові і будівельні відходи, які вивозяться з території підприємства на захоронення на міський полігоні захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).

Місце видалення відходів ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» закрите. На даний момент фахівцями підприємства розробляється проектна документація щодо рекультивації та подальшого поліпшення умов природного середовища та екологічної обстановки прилеглих районів. (ТПВ, карта)

Потенційно придатні для подальшого використання відходи і некондиційна продукція: засоби упаковки, ПЕТ-пляшки, поліетилен, металобрухт, відпрацьовані шини, відпрацьовані каталізатори, тощо збираються окремо та передаються заготівельним організаціям за укладеними договорами як вторинні ресурси.

Кожен вид відходу на підприємстві диференційований і врахований. Щорічно ведуться державні статистичні звітності за формами № 1-відходи, № 1 - екологічні витрати, а на постійній основі - первинний облік відходів за типовою формою № 1-ВТ.
Динаміка основних показників в галузі поводження з відходами.doc

Діюча у ПАТ «LLC "TORGOVY DOM NEFTEMASLOPRODUKTOV"» система екологічного управління повністю відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічно-го управління. Вимоги та настанови щодо застосування», що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим ДП «Полтавастандартметрологія».
Сертифікат.pdf

Даний сертифікат підтверджує високий рівень системи екологічного управління на підприємстві. Введена система спрямована на якісне підвищення рівня управління в галузі охорони навколишнього середовища та розширення ефективної співпраці в цьому напрямку з іншими підприємствами, профільними інститутами та науковими організаціями.